Letselschade

Wat is letselschade?

Er is sprake van letselschade bij lichamelijke of geestelijke schade als gevolg van een ongeval, nalatigheid, misdrijf of medische fout. Bij ongevallen gaat het meestal om verkeersongevallen, maar ook bedrijfsongevallen en ongevallen bij sport komen regelmatig voor.
Voor een slachtoffer is een belangrijke vraag welke schade voor vergoeding in aanmerking komt.

Smartengeld bij letselschade

Behalve schadevergoeding van materiële schade kunt u in sommige gevallen ook aanspraak maken op vergoeding van immateriële schade. Op grond van de wet kan een dergelijke vergoeding worden toegekend bijvoorbeeld bij aantasting in de persoon door lichamelijk of geestelijk letsel, bij schending van de eer of goede naam en in gevallen waarin iemand het oogmerk had een ander schade toe te brengen.
Over het algemeen zijn de bedragen die in Nederland aan smartengeld worden uitgekeerd lager dan in andere westerse landen. Er gaan echter steeds meer stemmen op om dit te veranderen.
Denkt u in aanmerking te komen voor smartengeld, praat er dan over met uw letselschadespecialist. Vraag zonodig een second opinion.

Letselschade: schadevergoeding / claimen

Bij het vergoeden van schade of kosten komen veel factoren om de hoek kijken. Hier is expertise nodig, bijvoorbeeld om in te schatten wat haalbaar is en wat niet. Maar ook om te voorkomen dat belangrijke dingen over het hoofd worden gezien.
Om te bepalen of u rechtshulp wilt inschakelen en, zo ja, welke, spelen onderstaande drie factoren een belangrijke rol.
 • Is er een rechtsbijstandverzekering?
 • Is gesubsidieerde rechtshulp of gefinancierde rechtshulp mogelijk?
 • Is een (letselschade)advocaat nodig?
Voor gedetailleerde informatie hierover, zie letselschade advocaat


Total loss na botsing met auto

Letselschade: kosten van rechtshulp

In beginsel dient de verzekeraar van de aansprakelijke partij uw kosten te vergoeden. Daaronder vallen ook de kosten voor rechtsbijstand. Is er echter sprake van gedeeltelijke eigen schuld, dan zullen uw (rechtsbijstands-)kosten slechts gedeeltelijk worden vergoed.
Komt uw zaak voor de rechter en wordt de wederpartij in het ongelijk gesteld, dan is de kans groot dat laatstgenoemde ook wordt veroordeeld om uw kosten te betalen (kostenveroordeling). Hieronder kunnen de kosten voor rechtsbijstand vallen, maar ook de zogeheten buitengerechtelijke kosten.
Voor het berekenen van de buitengerechtelijke kosten wordt vaak een puntensysteem gehanteerd, met als mogelijk gevolg dat u niet alle daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed krijgt.
Meer informatie: kostenveroordeling buitengerechtelijke kosten.

Let op: ook als u gefinancierde rechtshulp geniet, kan de rechter u een kostenveroordeling opleggen als u in het ongelijk wordt gesteld. In dat geval dient u de kosten voor rechtsbijstand (en andere kosten) van de in het gelijk gestelde wederpartij te vergoeden.
U kunt met een letselschadespecialist of advocaat een prijsafspraak maken. Verschillende systemen zijn mogelijk, zoals een fixed fee (vast tarief voor uw zaak), een uurtarief, no cure no pay (niet bij advocaten) en no win no fee (lager tarief bij verlies van de zaak).

Deelgeschilprocedure

Letselschadezaken zijn vaak complex. De afhandeling van letselschadeclaims neemt veel tijd in beslag. Een deelgeschilprocedure kan uitkomst bieden als de partijen niet tot overeenstemming kunnen komen. De oorzaak ligt veelal bij een specifiek punt in de totale onderhandelingen. Elk van de partijen kan in het buitengerechtelijke onderhandelingstraject een oordeel vragen aan de rechter over een bepaald onderwerp. Na die uitspraak kunnen de onderhandelingen verder gaan.

Letselschade - opmerkingen

 • Een letselschadespecialist zal alleen akkoord gaan met no cure no pay als er een vrij goede kans van slagen is. Een nadeel van dit systeem is dat u bij een uitkering een relatief hoge vergoeding moet betalen voor de juridische bijstand. Het percentage wordt vooraf bepaald.
 • Bij zaken met een financieel belang groter dan 25.000 euro heeft u een advocaat nodig om u te vertegenwoordigen of om te procederen. Een uitzondering hierop zijn zaken die arbeidsrecht of huurrecht betreffen.
 • Letselschade kan zich gedurende langere tijd na het ontstaan van het letsel openbaren. Bedenk daarom bij alle regelingen of vergoedingen of deze toereikend zullen zijn voor een lange periode, niet zelden een mensenleven lang. Deskundig advies is daarom letterlijk waardevol.
 • Probeer een kantoor te vinden dat gespecialiseerd is in uw type letsel. Dat geldt vooral bij gecompliceerde zaken. Bij een medische casus kan het een pluspunt zijn als de advocaat of jurist tevens medicus is.

Overlijdensschade

Als iemand overlijdt, kan er sprake zijn van overlijdensschade. Er is een beperkte vergoeding mogelijk van de begrafeniskosten en de kosten van levensonderhoud. Win hiervoor juridisch advies in.

Duimoperatie na ongeluk

Letselschade: Schadefonds Geweldsmisdrijven

Slachtoffers van geweldsmisdrijven die op geen enkele wijze schade vergoed krijgen, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit fonds is opgericht voor een beperkte groep slachtoffers. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
 • Er moet sprake zijn van een geweldsmisdrijf.
 • Er is ernstig letsel.
 • U bent niet medeschuldig.
 • Het misdrijf moet in Nederland hebben plaatsgevonden.