Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK

Voor wie geldt het burenrecht?

Hoewel de regels van het burenrecht in beginsel bedoeld zijn voor eigenaars, gelden veel van de regels van burenrecht ook voor huurders. Wel zal in bepaalde gevallen niet alleen de huurder, maar ook de eigenaar van het huis moeten worden aangesproken. Wilt u dat uw buurman, die huurder is, een boom uit zijn tuin verwijdert die te dicht op de erfgrens staat, dan doet u er goed aan dit verzoek eveneens te richten tot de eigenaar van het huis. Dit zal in veel gevallen een woningbouwvereniging zijn.

In de wet wordt gesproken over naburige erven. Met erf wordt bedoeld iedere onroerende zaak. Denk hierbij aan grond met bebouwing, maar ook aan een onbebouwd stuk grond.

De buurman kan ook de overheid zijn. In dat geval zijn de regels van burenrecht niet altijd van toepassing: zij gelden niet voor zover de publieke bestemming van het overheidserf met deze regels in strijd komt. Dus als uw tuin grenst aan een stuk gemeentegrond, dan kan het zijn dat er andere regels gelden.

Waar zijn de regels van burenrecht te vinden?

De meeste regels van burenrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek, in de paragraaf Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven (artikel 5:37 t/m 5:59 BW).

De bepalingen in het Burgerlijk Wetboek zijn van regelend recht, wat betekent dat de eigenaars van twee naburige erven mogen afwijken van wat er in de wet staat. Dit kunnen zij doen door een overeenkomst met elkaar te sluiten. Ook is het mogelijk dat de ene buurman ten gunste van de andere buurman een erfdienstbaarheid of ander recht vestigt. Voor dit laatste dient een notaris te worden ingeschakeld.

Daarnaast kan men ook regels van burenrecht vinden in plaatselijke verordeningen. Soms wordt in een dergelijke verordening afgeweken van wat er in de wet staat. Heeft u een geschil met uw buurman over de minimale afstand tussen een boom en de erfgrens, raadpleeg dan ook de gemeentelijke verordening.

Wat wordt in het burenrecht geregeld?

Het zal geen verbazing wekken dat de regels van burenrecht veelal te maken hebben met hinder. De artikelnummers in onderstaande opsomming verwijzen naar Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. U kunt deze artikelen direct oproepen door erop te klikken.

Afscheiding tuin

Kadaster voor grensbepaling

In een aantal burengeschillen zijn grenzen belangrijk: op wiens grond staat de schutting, waar loopt het pad dat naar de achterzijde van het huis. Bij het kadaster zijn alle percelen bekend. U kunt online voor enkele euro's een globale ligging van een perceel bekijken. Die globale ligging geeft een goede indruk van de grenzen,
Kadaster: Kadastrale kaart

Hinder - Burenoverlast - Geluidsoverlast

Een speciale vorm van hinder is burenoverlast. Voorbeelden hiervan zijn geluidsoverlast, stankoverlast, ongedierte en huisdierenoverlast.
Buren hoeven niet altijd natuurlijke personen te zijn. Een naastgelegen fabriek kan ook voor overlast zorgen. De aanpak van deze vormen van hinder kan lastig zijn. Schakel een wijkagent of de (milieu)politie in. Raadpleeg in dit soort situaties een jurist.
Er is een Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Ruzie met de buren - wat te doen bij een geschil?

Hoe weet ik welke bouwplannen er zijn, welke vergunningen zijn verleend?

Gemeenten zijn verplicht (voorgenomen) besluiten en verleende vergunningen te publiceren. U kunt ze terugvinden in sommige huis-aan-huisbladen en de gemeentelijke website. Ook op de website overheid.nl zijn ze terug te vinden.
Het is mogelijk om per e-mail informatie te ontvangen, precies over de onderwerpen die u wilt. Bijvoorbeeld alle bouwvergunningen in een straal van 250m rond uw huis. Of over collectevergunningen, een kapvergunningen, terrasvergunningen, noem het maar op. Zo kunt u ervoor zorgen dat u geen belangrijke informatie over uw woonomgeving mist.
Stel uw wensen in op zoek.overheid.nl


Ook klein graafwerk kan tot grote problemen leiden

Niet eens met een verguninning of bouwplan?

Als u het niet eens bent met een voorgenomen besluit dan kunt u bezwaar indienen. Wanneer de gemeente een omgevingsvergunning heeft verleend dan kun u hier bezwaar tegen aantekenen tot zes weken na het verlenen van de vergunning. Dit bezwaar verplicht de gemeente om de vergunning te heroverwegen.
Meer informatie hierover: bezwaar maken

Voorkomen van overlast en problemen

Als u zelf van plan bent om te gaan verbouwen, een muur te plaatsen of een groot feest te geven dan is het wel zo aardig om de buren van te voren op de hoogte te stellen. Het verzekert u in veel gevallen op voorhand van medewerking. En hoe dan ook, een goede buur is beter dan een verre vriend!

Wet aanpak woonoverlast

Sinds begin 2017 is de Wet aanpak woonoverlast van kracht. Het gaat om wijzigingen in de Gemeentewet om woonoverlast aan te pakken. Burgemeesters kunnen dankzij deze wijzigingen effectief en gericht optreden tegen mensen die woonoverlast veroorzaken. De oude wetgeving was op dit gebied niet toereikend.

Speciale burenrechter

In oktober 2014 is een experiment gestart met een speciale burenrechter, een rechter speciaal voor burenruzies. Hij of zij zal zoveel mogelijk proberen te bemiddelen en ter plekke poolshoogte nemen.
Meer informatie op de pagina burenrechter

Buren en privacy

Drones en camera's zijn goedkoop en worden steeds vaker gebruikt. Dat kan zijn als speeltje, maar ook als beveiligingscamera. Een camera bij de voordeur kan voor de gebruiker handig zijn om te zien wie er aanbelt of welke hond of kat de tuin bezoekt. Als 'bijvangst' kunnen bijvoorbeeld buurtbewoners gefilmd worden. De camera's moeten zodanig zijn opgesteld dat die zo min mogelijk de openbare weg in beeld krijgen, dus zo min mogelijk de privacy schenden van voorbijgangers. Ook dient het gebruik van de camera duidelijk gecommuniceerd te worden. Start in ieder geval een gesprek en vraag of u mag zien wat de camera's monitoren. Het is goed mogelijk dat de openbare weg totaal niet in beeld komt, of dat het bereik van de camera bijgesteld kan worden.