Echtscheiding

[ echtscheidingen.info ]

Echtscheiding - hoe gaan we uit elkaar?

Per jaar worden in Nederland ruim 35.000 huwelijken ontbonden. Bij bijna 60% van alle echtscheidingen zijn minderjarige kinderen betrokken. Als praten - met of zonder mediator - geen zin meer heeft, zullen er vragen bij u opkomen. Er valt veel te vertellen over echtscheidingen. Wij beperken ons tot de meest brandende vragen:

Klik op de vragen:
- Hoe moet echtscheiding worden aangevraagd?
- Hoe beëindig ik een geregistreerd partnerschap?
- Is een advocaat verplicht bij echtscheiding?
- Heb ik recht op rechtsbijstand bij echtscheiding?
- Is een ouderschapsplan verplicht bij echtscheiding?
- Hoe zit het met de partneralimentatie?
- Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenrechten?
- Verdeling, wat is van wie?

Hoe vraag ik echtscheiding aan?

Om te scheiden moet u naar de rechter. Hiervoor hebt u een advocaat nodig. U en uw partner kunnen ervoor kiezen samen één advocaat te nemen. In de praktijk werkt dat alleen als u het over de belangrijkste gevolgen van de scheiding eens bent. Hebben u en uw partner geen kinderen en voorzien beide partners in hun eigen onderhoud, dan valt één gezamenlijke advocaat te overwegen. De procedure begint wanneer u, alleen of samen met uw partner, een verzoekschrift indient bij de rechter. Het eigenlijke indienen van het verzoekschrift moet door een advocaat worden gedaan.

Scheiding via internet

Het is mogelijk een echtscheiding online te regelen. Zo'n digitale echtscheiding kunt u regelen via Rechtwijzer - uitelkaar. Deze manier voorkomt vechtscheidingen en hoge kosten. De dienst is opgezet door specialisten op het gebied van conflictbeheersing, met als doel de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit type scheiding is vooral geschikt voor stellen die nog 'on speaking terms' zijn.
Het initiatief voor deze dienst is uitgegaan van de Raad voor Rechtsbijstand. De online gemaakte afspraken door de echtelieden worden gecontroleerd door een advocaat-bemiddelaar. Als alles in orde is dient deze het scheidingsplan in bij de rechtbank.

Scheiding met commerciële hulp

Er zijn diverse commerciële partijen die u kunnen bijstaan bij het regelen van een scheiding. Veelal wordt dit digitaal geregeld en komt men één keer bij elkaar bij een mediator. Beide partijen ondertekenen een echtscheidingsconvenant waarin rechten en plichten zijn vastgelegd. Als er kinderen zijn dan bevat het convent een omgangsregeling met de kinderen.

Hoe beëindig ik een geregistreerd partnerschap?

Voor beëindiging van een geregistreerd partnerschap is niet altijd de gang naar de rechter verplicht. Hebben de partners geen kinderen jonger dan 18 jaar en zijn zij het eens over de (financiële) gevolgen van de beëindiging, dan hoeft er geen rechter te worden ingeschakeld. In dat geval laat u een advocaat of notaris een overeenkomst opstellen waarin beide partners aangeven het partnerschap te willen beëindigen. Vervolgens moeten u en uw partner, samen met de notaris/advocaat, een verklaring ondertekenen waarin staat dat u een beëindigingsovereenkomst hebt gesloten. Daarna geeft de advocaat/notaris aan de burgerlijke stand door dat u een beëindigingsovereenkomst hebt getekend. Hierdoor wordt het geregistreerd partnerschap geëindigd.
Hebt u jonge kinderen of wilt slechts één van beide geregistreerde partners de relatie beëindigen, dan geldt voor u hetzelfde als voor gehuwde partners: de gang naar de rechter is verplicht.

Afscheid in goede harmonie bij scheiding

Is een advocaat verplicht bij echtscheiding?

Ja, een advocaat is nodig voor het indienen van het verzoekschrift, het verzorgen van de benodigde stukken en het vertegenwoordigen van de partner(s) tijdens de zitting. Onder omstandigheden kunnen u en uw partner samen één advocaat in de arm nemen. Zie de paragraaf 'Hoe vraag ik echtscheiding aan?'
Let er bij het kiezen van een advocatenkantoor op dat het een sectie 'Personen- en familierecht' heeft. En informeer bij de advocaat die u zal bijstaan of deze gespecialiseerd is in familierecht.

Heb ik recht op rechtsbijstand bij echtscheiding?

Wie geen advocaat kan betalen, kan een beroep doen op gefinancierde rechtshulp. U dient aan inhoudelijke en financiële voorwaarden te voldoen. Uw advocaat kan u hierover informeren. Hij is ook degene die de subsidie (gefinancierde rechtshulp) aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Zie: pro Deo advocaat

Is een ouderschapsplan verplicht bij echtscheiding?

Als u minderjarige kinderen hebt, bent u verplicht een ouderschapsplan aan de rechter voor te leggen. Een gevolg hiervan is dat ook voor geregistreerde partners met jonge kinderen de gang naar de rechter verplicht is. In het ouderschapsplan moeten afspraken worden opgenomen met betrekking tot onder meer de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, de omgangsregeling en de kinderalimentatie. U kunt samen met uw advocaat of mediator (en natuurlijk uw partner) een ouderschapsplan opstellen.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft de online Rechtwijzer uit elkaar gemaakt als opvolger van het Echtscheidings- en Ouderschapsplan. Een eerste kosteloze inventarisatie geeft u inzicht in uw situatie en de benodigde stappen. Aan de verdere afhandeling zijn kosten verbonden.
Zie: Rechtwijzer uit elkaar van de Raad voor Rechtsbijstand.

Hoe zit het met de partneralimentatie?

Er bestaat een plicht tot betaling van partneralimentatie indien een van de ex-partners niet (volledig) in zijn of haar onderhoud kan voorzien. Deze alimentatieplicht houdt op als de behoeftige ex-partner gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
Wat de hoogte van de alimentatie betreft geldt dat beide ex-partners hierover, al dan niet in overleg met hun rechtsadviseurs, afspraken kunnen maken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Als partijen er samen niet uitkomen, kan de rechter de hoogte van de alimentatie bepalen. Dit kan de rechter doen in het kader van de echtscheidingsprocedure, maar ook in een later stadium. Het gebeurt nog wel eens dat de leefomstandigheden van de betalende of ontvangende ex-partner dermate wijzigen dat aanpassing van de hoogte van het alimentatiebedrag gerechtvaardigd is.
De maximale periode gedurende welke alimentatie moet worden betaald, is momenteel twaalf jaar (voor scheidingen na 1 juli 1994). Heeft het huwelijk korter geduurd dan vijf jaar en zijn er geen kinderen, dan kan de periode gedurende welke alimentatie moet worden betaald nooit langer zijn dan het aantal jaren dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd.

Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenrechten?

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) is bepaald dat beide voormalige partners recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd. Deze regeling is van toepassing ongeacht of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd.
Stel uw pensioenuitvoerder of pensioenfonds binnen twee jaar na de scheiding op de hoogte van het feit dat u gescheiden bent. Gebruik hiervoor een speciaal formulier. Uw pensioenfonds zal in dat geval het ouderdomspensioen uitbetalen aan beide voormalige partners. Wanneer u de scheiding niet tijdig doorgeeft wordt het pensioen uitgekeerd aan de begunstigde. Die moet dan de betaling aan de voormalige partner verzorgen.
Overigens kunt u met uw voormalige partner een andere verdeling van de opgebouwde pensioenrechten overeenkomen dan de in de wet vermelde. Dergelijke afwijkende afspraken dienen te worden overeengekomen in het echtscheidingsconvenant of, in een eerder stadium, in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.
Zie de brochure verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Verdeling, wat is van wie?

Vanaf 1 januari 2018 vinden huwelijken plaats in beperkte gemeenschap van goederen. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat bezittingen en schulden die voor het huwelijk van één van partijen waren, privé blijven. Erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden verkregen vallen ook onder privé-bezit.
Uiteraard kunnen er bij het trouwen huwelijkse voorwaarden worden opgesteld om de bezittingen gelijk te verdelen, maar dit is een afwijking van de standaard (de situatie tot 1 januari 2018 was precies omgekeerd).

Tips bij echtscheiding

  • Het overeengekomen of vastgestelde alimentatiebedrag dient jaarlijks te worden geïndexeerd. Aan het eind van elk jaar stelt de overheid het percentage vast waarmee het bedrag van de partner- en kinderalimentatie wordt verhoogd. De nieuwe bedragen gaan telkens in op 1 januari van het volgende jaar.
    Voor de indexeringspercentages zie: indexering alimentatie