Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: Arbeidsrecht | Arbeidsovereenkomsten | Ontslag | VAR-verklaring (OUD) | Waadi Wet DBA - modelovereenkomsten

Wet DBA - overgangsfase

De VAR-verklaringen zijn per 1 mei 2016 afgeschaft, maar de opvolger -de Wet DBA- blijkt nog niet geschikt voor de praktijk. Daarom is er nu een overgangsfase.
Werkgevers krijgen tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen (ook niet met terugwerkende kracht) wanneer een opdrachtnemer is ingehuurd en de Belastingdienst achteraf constateert dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Uitzonderingen hierop zijn opzet, fraude of zwendel.

Wat is de Wet DBA?

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) regelt de arbeidsrelatie tussen zzp'er en opdrachtgever. Deze wet kent modelovereenkomsten als middel om die relatie vast te leggen. Een modelovereenkomst moet door de belastingdienst worden goedgekeurd. Er zijn verschillende typen modelovereenkomsten. De bedoeling is dat deze modelovereenkomsten vooraf duidelijkheid bieden zodat achteraf geen premies of loonheffingen hoeven te worden betaald als blijkt dat een opdrachtnemer feitelijk een zelfde arbeidsrelatie had als een normale werknemer.
Kijk in dit verband ook naar het begrip fictieve dienstbetrekking.
Een modelovereenkomst is niet verplicht, hij is alleen nodig om onduidelijkheden te voorkomen.

Helaas bieden modelovereenkomsten geen definitieve zekerheid. Anders dan bij de VAR is er geen sprake van vrijwaring voor de opdrachtgever. Als de Belastingdienst achteraf constateert dat er feitelijk sprake was van een dienstverband, kan ze alsnog premies of loonheffingen bij de opdrachtgever incasseren. Een werkgever kan zich indekken tegen dit scenario door: geen zzp'ers in te huren en/of boetes en naheffingen te verhalen op de opdrachtnemer.

Doel Wet DBA

Het doel van de wet was om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Opdrachtgevers hebben een belang bij goede afspraken over de arbeidsrelatie; bij de VAR-verklaring droeg de zzp'er vaak de gevolgen als de Belastingdienst een dienstverband constateerde. Het gevolg van de wet DBA is dat opdrachtgevers zich indekken tegen risico's door minder zzp'ers aan te nemen of contractueel vast te leggen dat boetes en naheffingen verhaalbaar zijn op de opdrachtnemers (in de modelovereenkomst).

Waar gaat het om: loondienst ja/nee

Een werkgever moet loonbelastingen en premies volksverzekeringen betalen voor zijn werknemers. Bij het inhuren van externe medewerkers hoeven die premies niet betaald te worden. Om te voorkomen dat premies ontdoken worden door mensen in te huren in plaats van in dienst te nemen, wordt getoetst of er sprake is van een (verkapt) dienstverband. Voor de toetsing of iemand feitelijk in dienst is -en dus een schijnzelfstandige is- zijn een aantal controles van toepassing.

Controle op loondienst / dienstbetrekking

Controle op loondienst Er is sprake van (feitelijke) loondienst als deze drie vragen alle drie met 'ja' worden beantwoord: Gedetailleerde informatie over deze controles bij de Belastingdienst
Zzp'ers die werken in de ict moeten alert zijn op het afsluiten van een verwerkersovereenkomst

Naheffing bij zzp'er of opdrachtnemer

In modelovereenkomsten kan worden vastgelegd dat verhaal mogelijk is op de zzp'er als achteraf blijkt dat de arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is (geweest). Als bij zo'n arbeidsrelatie de opdrachtgever een naheffing van loonheffingen krijg, dan is verhaal op de opdrachtnemer van de nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen mogelijk. Dit deel van de loonheffingen dient immers door de werknemer te worden gedragen, de werkgever is voor dit deel slechts de inhoudingsplichtige.
In dit verband wordt ook wel gesproken over vrijwaring of schadeloosstelling van de opdrachtgever (voor naheffingen). Het is gebruikelijk om ook de boetes te verhalen.

Er geldt een verhaalsverbod voor premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet omdat die heffingen door de werkgever worden gedragen.

Gevolgen voor zzp'er bij naheffing

De opdrachtnemer (werknemer) kan de premies volksverzekeringen en loonbelasting verrekenen via zijn inkomstenbelasting.
Let op: de verkregen inkomsten zullen niet meer gelden als winst uit onderneming, maar als loon uit dienstbetrekking. Als gevolg daarvan kan de aanspraak op ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling vervallen. Hierbij speelt het urencriterium een rol, evenals de vraag of er voor meerdere opdrachtgevers werd gewerkt.

Oprichten BV of VOF?

Voor een zzp'er heeft het weinig zin om een BV op te richten voor een andere beoordeling van de arbeidsrelatie of voor het voorkomen van betaling van loonheffingen. Bij de beoordeling van een overeenkomst van opdracht is van belang wie uiteindelijk de werkzaamheden verricht. Het oprichten van een VOF, of zelfs een co÷peratie maken de situatie complexer en niet direct beter.

Er zijn andere fiscale constructies mogelijk, raadpleeg hiervoor fiscale specialisten. Een ander alternatief is het werken via detachering of uitzendbureaus.

Modelovereenkomsten

Modelovereenkomsten zijn er in drie varianten: Een modelovereenkomst moet goedgekeurd worden door de belastingdienst voordat hij gebruikt kan worden. Ter controle heeft elke overeenkomst een datum van beoordeling en een kenmerknummer.
Een modelovereenkomst is niet verplicht. Als de arbeidsrelatie duidelijk is, dan is hij niet nodig. Wordt er een modelovereenkomst gebruikt, dan hoeft die niet ondertekend te worden.

Praktische nadelen Wet DBA - in vergelijking met de VAR