Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: Huurrecht | Huurverhoging | Kamerverhuur | Verhuren woning in verkoop | Woonruimte

Huurprijsbescherming

In verband met de huurprijsbescherming is de huurverhoging voor huurwoningen die niet in de vrije sector vallen aan strikte regels gebonden. Zo bepaalt de overheid met welk percentage de huren van de sociale-huurwoningen jaarlijks mogen stijgen. Bovendien mag de huurprijs door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijs uitkomen. Wat de maximale huurprijs van een woning is, wordt bepaald door het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel).
De Huurcommissie heeft een huurprijscheck

Maximale huurverhoging 2017

De huren van sociale-huurwoningen mogen in 2017 met 2,8% tot 4,3% stijgen. De stijging hangt af van het inkomen in 2015 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen.

Inkomenstoets

Was het huishoudinkomen in 2015 € 40.349 of minder? Dan mag de huurverhoging vanaf 1 januari 2017 maximaal 2,8% zijn. Dat geldt ook een eventuele 'inhaalhuurverhoging' in het eerste half jaar van 2017.
Was het huishoudinkomen in 2015 meer dan € 40.349? Dan geldt een maximale huurverhoging van 4,3%, tenzij een van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of het aantal bewoners vier of meer is.

Bij een huurverhoging tussen 2,8% en 4,3% moet de verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Die verklaring moet duidelijk maken dat het huishoudinkomen in 2015 hoger was dan € 40.349.
Het huurverhogingspercentage wordt berekend over de kale huurprijs.

Voor kamers, woonwagens of woonwagenstandplaatsen geldt geen inkomenstoets. Hiervan mag de huur tot 1 juli 2017 met maximaal 2,1% verhoogd worden. Vanaf 1 juli 2017 mag de huur maximaal 1,8% stijgen.

Procedure huurverhoging

De verhuurder die de huurprijs van zijn woningen wil verhogen, moet zich aan een aantal regels houden:

Inhoud voorstel tot huurverhoging

Huis waarvan de huur verhoogd wordt Het huurvoorstel moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

Bezwaar maken?

Als de huurder het niet eens is met de huurverhoging kan hij bij de verhuurder bezwaar maken. Dit bezwaarschrift moet zijn ingediend voor de voorgestelde ingangsdatum van de nieuwe huurprijs. Op de website van de Huurcommissie kan de huurder hiervoor een Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging downloaden. Als de verhuurder het niet met het bezwaar van de huurder eens is, zal hij de Huurcommissie vragen uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel.

Is de huurder te laat met het indienen van een bezwaarschrift bij de verhuurder, dan heeft hij nog tot drie maanden na de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs de gelegenheid om zelf bij de Huurcommissie een verzoek in te dienen om uitspraak te doen. Op de website van de Huurcommissie kan de huurder hiervoor een Verzoekschrift Jaarlijkse Huurverhoging downloaden. Laat de huurder deze mogelijkheid voorbijgaan, dan is hij aan de nieuwe huurprijs gebonden.

Diverse verzoekschriften: verzoekschriften Huurcommissie
bezwaarschrift huurverhoging Huurcommissie

Gronden voor bezwaar

Bezwaar maken tegen het huurverhogingsvoorstel heeft alleen zin als de huurder een geldige reden heeft om de huurverhoging af te wijzen. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: Voor bepaalde gehandicapten en chronisch zieken bestaan extra mogelijkheden om bezwaar te maken.