Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: Consumentenrecht | Consumentenkoop | Koop op afstand | Colportage | Abonnementen op kranten en tijdschriften | Energiecontracten | Telecomabonnementen | Beëindiging lidmaatschappen

Nieuwe regels verkoop aan consumenten vanaf 13-06-2014

Ter verbetering van de consumentenbescherming is er een Europese richtlijn uitgevaardigd die in 2014 in Nederland geÔmplementeerd wordt. Vanaf 13 juni 2014 zijn worden wijzigingen van kracht die gelden voor alle ondernemers die overeenkomsten met consumenten sluiten. Het gaat hierbij om: het kopen van producten, levering van diensten en gemengde overeenkomsten.
Uitgebreide informatie over de wijzigingen: Autoriteit Consument & Markt en consuWijzer

Waarom consumentenrecht?

Je kunt je afvragen waarom er speciale regels in het leven zijn geroepen voor consumenten. Dit heeft te maken met het feit dat de consument bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij in de regel 'de zwakkere partij' is. De meeste regels van het consumentenrecht zijn erop gericht de consument meer bescherming te bieden. Ze zijn overwegend van toepassing op relaties tussen een consument en een professionele partij. Het huidige consumentenrecht is grotendeels tot stand gekomen onder invloed van de Europese Unie.

Wat regelt het consumentenrecht?

Het consumentenrecht biedt regels die de rechten, en soms ook plichten, van de consument in het handelsverkeer vastleggen. Deze regels bestrijken heel diverse terreinen. Denk hierbij aan: koop op afstand, colportage, het afsluiten van een energie- of telefoonabonnement, verzekeringen en regelingen in de reisbranche.

Waar zijn de regels van het consumentenrecht te vinden?

Doordat het consumentenrecht sterk uiteenlopende terreinen bestrijkt, is de regelgeving ook verspreid over diverse wetten. Voorbeelden zijn het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De meeste regels van het consumentenrecht zijn dwingend voorgeschreven: er mag niet van worden afgeweken.

Autoriteit Consument & Markt: toezicht op consumentenzaken

Tot 1 april 2013 was de Consumentenautoriteit vanuit de overheid de toezichthouder op consumentenzaken. Sinds 1 april 2013 is er een nieuwe toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM is een samenvoeging van de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).
Consumenten kunnen zich tot de ACM wenden voor gratis advies en informatie. Ook kunnen ze zich bij consuWijzer, de consumentenwebsite van de ACM, melden met klachten over bedrijven die in strijd handelen met het consumentenrecht.
Voor meer informatie: consuWijzer

We behandelen de volgende onderwerpen:Consument koopt laptop in winkel